Základné informácie

JUDr. Ing. Jozef Buri, LLM, MBA bol v zmysle zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších zmien a predpisov vymenovaný ministrom spravodlivosti SR za súdneho exekútora dňa 23.10.2006. Exekútorský úrad pôvodne sídlil na ulici Zd. Nejedlého 22, Levice, od roku 2012 do roku 2024 sídlil na adrese Ku Bratke 3, Levice. Od roku 2024 úrad sídli na novej adrese Pionierska 1, Levice

Exekútorský úrad sa vnútorne člení na 4 oddelenia, a to:

  • právne oddelenie,
  • vykonávateľské oddelenie,
  • ekonomické oddelenie,
  • administratívne oddelenie.

Jednotlivé oddelenia riadia a za ich činnosť zodpovedajú vedúci oddelení.